27-0087

DAYTONA VELONA 60MM TACHOMETER 15,000 RPM - TYPE 2

Velona 60MM Tachometer 15,000 RPM - type 2. Both cool and one of a kind!