27-0086

DAYTONA VELONA 60MM TACHOMETER 15,000 RPM - TYPE 1

Velona 60MM Tachometer 15,000 RPM - type 1. Both cool and one of a kind!